1979 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް މުޙައްމަދުފުޅު
މ.ލައިޓްސިގްނަލް
ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޙަސަން އަޙްމަދުމަނިކު
މ.ކޮލިގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚަށް ޚިދްމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ލުޠުފީ
ގ.ސޯސަނީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޙުސައިން
މ.ވާރޭވިލާ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޗާޕުގެ މަސައްކަތް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުލްމަޖީދު
ގ.މަންޒިލް
ތާނަ ޢަރަބި ލިޔުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިރު ނަޞީރު
މ.ފެންފިޔާޒުގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޅިވަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

1979 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: