2011 ގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޢިއްޒަތް އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުލްޙަކީމް
ހ.ވިލާޑިސޯސަން
ނިޝާން ރެހެންދީގެ ޝަރަފުގެ ޢިއްޒަތް (ނ.ރ.ޝ.ޢ)
ޙަބީބާ ޙުސައިން ޙަބީބު
މއ.މާންދޫވިލާ
ނިޝާން ދިޔަމިގިލީ ޝަރަފުގެ ޢިއްޒަތް (ނ.ދ.ޝ.ޢ)
އަޙްމަދު ޝަފީޤު
ހ.ޝަފީގުގެ
ނިޝާން މުލީގޭ ޝަރަފުގެ ޢިއްޒަތް (ނ.މ.ޝ.ޢ)
ޙުސައިން ޢަބްދުﷲ
މ.ބަހީޖު ޕެލަސް
ނިޝާން ކަލާފާނުގެ ޝަރަފުގެ ޢިއްޒަތް (ނ.ކ.ޝ.ޢ)
މުޙައްމަދު ޢުމަރު މަނިކު
މ.ރުއްކަރަ
ނިޝާން މުލީގޭ ޝަރަފުގެ ޢިއްޒަތް (ނ.މ.ޝ.ޢ)
ސިއްކަގޭ މުޙައްމަދު ނަސީމް
ހ.ސުނާރު
ނިޝާން ދިޔަމިގިލީ ޝަރަފުގެ ޢިއްޒަތް (ނ.ދ.ޝ.ޢ)
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2011 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ދިވެހި ދައުލަތުގެ މަތިވެރި ޢިއްޒަތް
ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޢިއްޒަތް
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: