2013 ގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތިވެރި ޢިއްޒަތް އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
މއ.ކިނބިގަސްދޮށުގެ
ނިޝާން ޣާޒީގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަން (ނ.ޣ.ޢ.ވ)
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2013 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތިވެރި ޢިއްޒަތް
ދިވެހި ދައުލަތުގެ މަތިވެރި ޢިއްޒަތް
ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޢިއްޒަތް
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: