2005 ގައި ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

މިސްޓަރ ލާރޒް ވިލްގޯން Mr. Lars Vilgon
ސްވިޑްން (Sweden)
ރާއްޖެއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުއްވުން
ޕްރޮފެސަރ ފަރީދުއްދީން ބަޤާއީ Professor Fareeduddin Baqai
ޕާކިސްތާން (Pakistan)
ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް މީހުން ތަމްރީނު ކޮށްދެއްވުން
މިސިޒް ޓޯނީ ޑިލަރޫކް Mrs Toni de Laroque
އިނގިރޭސިވިލާތް (England)
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރު ކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޝެހެނާޒް އާދަމް
މ. އެމޭޒަން
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ) ޙާޞިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ ޒައިދު މުޙައްމަދު
އދ. ފެންފުށީ މީނާޒް
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ) ޙާޞިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު އަޝްރަފް ޢަލީ
ހ. އަލިނަރުވިލާ
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ) ޙާޞިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޝަރީފް
މ.ފެންފޯއްމާ
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ) ޙާޞިލުކުރެއްވުން
އަލްފާޟިލާ އަޒްލިފާ އަޙްމަދު
މ. ޝާމާ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރައްސާމް
މ. ރޯޒީސައިޑް
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ އިބްރާހީމް
މ. ދެބުދާރު
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ
ގ. ކޫލްބްރީޒް
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ ޝެހެނާޒް އިސްމާޢީލް
މ. ފޮނިހެލެނބެލިގެ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ފިލްސާ ރަޝީދު
މއ. ސަލްވީނިޔާ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޞްޠަފާ
ސ. ހުޅުދޫ ދުންފިނިގެ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
ވޮރަންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2 ޙުސައިން ޢަލީ
ރ. އަލިފުށީ ކިނާރާ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
ސްޓާފް ސާޖެންޓް އިބްރާހީމް އަޝްރަފް
ޏ. ފުވައްމުލަކު ހުޅަނގުގެ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
ލާންސްކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ޙަމީދު
ހދ. ކުނބުރުދޫ ކަރަންކާވިލާ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
ޕްރައިވެޓް މުޙައްމަދު ޢިނާޔަތު
ހއ. ކެލާ އޮޅުހަލި
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް ރިޢާޔަތު ޢަބްދުލްމަޖީދު
މއ. މެރީވެދަރ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެވޯޑެއް ޙާޞިލުކުރެއްވުން
ދިވެހި ޤައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމް
އިމާޖިންގ ނޭޝަންސް ކްރިކެޓް މުބާރާތުން ރާއްޖެއަށް ރަން މެޑެލް ހޯއްދަވައިދެއްވުން
އަލްފާޟިލާ ވަޖީދާ އިސްމާޢީލް
ހ. ލޯޖެހިއާގެ
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް، ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވުން
އަލްފާޟިލާ ޔުމްނާ ޙަބީބު ޕާމްޝޭޑް/ގދ.ތިނަދޫ އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޝުޖާޢު މ.ސްޕޮޓްލައިޓް
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް، ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވުން
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝަރުމީލާ ޙަސަން
ހ. ފޭރުމާގެ
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް، ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވުން
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ފާއިޒާ
ގ. ޑޭޒީމާގެ
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް، ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2005 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: