2002 ގައި ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޝިހާމު
ގ.ކުދިރުވާލިގެ
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ ހާސިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ ޙުސައިން ނިޔާޒް
ހ. ނިޔާސާ
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ ހާސިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން
ރޯޝަނީގެ، ތ. ވޭމަންޑޫ
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ ހާސިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޝަރީފް
މ. ލިންކް ހައުސް
ޑޮކްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ހާސިލުކުރެއްވުން
އަލްފާޟިލާ މަޒީނާ ޖަމީލް
މ.ލައިޓްވިއު
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަލީމް
ރަބީޢު މަންޒިލް، ހއ. ހޯރަފުށި
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ ޒައުފިޝާން ޢަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން
މއ. އެވަރލާސްޓް
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޙުސައިން
ގ. ހުޅިޔަންދޫ
ކޯހުން ވަނަ ހޯއްދެވުން
ސްޓާފް ސާޖެންޓް އިބްރާހީމް މޫސާ ފިކުރީ
މ.މޭގަ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
ސާޖެންޓް އާދަމް އަޔާޒު
މ. މޫންބީމްސް
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ނާޒިމް
ވ.ރީލްމަންޒިލް
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
ސާޖެންޓް މުޙައްމަދު ޝިހާދު
ގ. ޕޮމްޕިޔާލޮޖް
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
ލާންސް ކޯޕްރަލް ޢަލީ މުޙައްމަދު
ޝާދީވިލާ، ބ. އޭދަފުށި
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ނަޝީދާ އަބޫބަކުރު
ގ.އާކަކާގެ
ރަންމެޑެލް ހާސިލުކުރެއްވުން
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޔުސްފާ ޢާޠިފް
މއ. ދިލްކުޝާގެ
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް؛ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވުން
އަލްފާޟިލާ އާސިޔަތު އިނާޔާ
މއ. ޓުވައިލައިޓް
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް؛ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވުން
އަލްފާޟިލާ ހުޔާމް މުޙަންމަދު
ތަންހަޅިގެ ޅ.ނައިފަރު
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް؛ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވުން
އަލްފާޟިލާ ޝިރްމީން އަޙްމަދު
ގ. ފެރޯސް
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް؛ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވުން
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝަރުމީލާ ޙަސަން
ހ. ފޭރުމާގެ
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް؛ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވުން
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނަސީމާ
ހ. ޕިންކްސްޓާރ
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް؛ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝާހު
ގ.ޢަރޫޝާ މަންޒިލް
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް؛ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝިހާމް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްފައްތާޙު ޙުސައިން
ޗާނދަނީމާގެ ބ.ހިތާދޫ
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް؛ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވުން
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޢަލިމަނިކު
މއ.ފްލޮރިފާ
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް؛ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވުން
އަލްފާޟިލާ ޢަޒްރާ ތައުފީޤު
ޕްލެނެޓް، ގދ.ތިނަދޫ
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް؛ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2002 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: