2000 ގައި ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޚަލީލު
ގ. އުތުރުގެ
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ.) ހާސިލުކުރެއްވުން
އަލްފާޟިލާ އާސިޔާ އިބްރާހީމް
ގ. ނޫމަރާހިޔާ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް މުޢާވިޔަތު މުޙަންމަދު
ބޮކަރުމާގެ/ އދ. ފެންފުށި
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޝައިނީ
ހ. ރޯޒްބީމް
ކޯހުން އެންމެ ރަނގަޅު ދަރިވަރަކަށް ހޮވުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ލަޠީފް
ސްޕްރިންގ ގްލޯރީ/ސ.މަރަދޫ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ތަސްނީމް
ހ. އެނބޫދޫގެ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
ސްޓާފް ސާޖެންޓް ޢަލިމަނިކު
މއ. ދާރީގެ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
ލާންސްކޯޕްރަލް ޢަބްދުލްމުއިޒް
އަތިރީގެ/ގދ. ފިޔޯރީ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޢަބްދުﷲ
ކުރޭންގެ/ސ.ހިތަދޫ
ރަންމެޑެލް ހާސިލުކުރެއްވުން
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޙިލްމީ
މއ. ފާހި
ކުޑަކުދިން ކިޔާހިތްވާކަހަލަ ފޮތެއް ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަަރަކަށް ދިވެހިބަހުން އެކުލަވައިލެއްވުން
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނަސީމާ
ހ. ޕިންކްސްޓާރ
ކުޑަކުދިން ކިޔާހިތްވާކަހަލަ ފޮތެއް ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަަރަކަށް ދިވެހިބަހުން އެކުލަވައިލެއްވުން
އަލްފާޟިލް ސަމަރުބުލޫ އިބްރާހީމް މަނިކު
މ. އެންދެރިމާގެ
ކުޑަކުދިން ކިޔާހިތްވާކަހަލަ ފޮތެއް ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަަރަކަށް ދިވެހިބަހުން އެކުލަވައިލެއްވުން
އަލްފާޟިލް ޗިޅިޔާ މޫސާމަނިކު
މއ. ޗިޅިޔާވިލާ
ކުޑަކުދިން ކިޔާހިތްވާކަހަލަ ފޮތެއް ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަަރަކަށް ދިވެހިބަހުން އެކުލަވައިލެއްވުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ
ވަށަފަރު/ގދ.ފިޔޯރީ
ކުޑަކުދިން ކިޔާހިތްވާކަހަލަ ފޮތެއް ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަަރަކަށް ދިވެހިބަހުން އެކުލަވައިލެއްވުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒަކަރިއްޔާ
މީޒާން/ޅ.ނައިފަރު
ކުޑަކުދިން ކިޔާހިތްވާކަހަލަ ފޮތެއް ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަަރަކަށް ދިވެހިބަހުން އެކުލަވައިލެއްވުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2000 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: