1997 ގައި ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

ޑޮކްޓަރ ޙަސަން ޙަމީދު
މ.ގިލްވެލްޕާކް
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ.) ހޯއްދެވުން
ސާޖެންޓް ޢަލިމަނިކު
މއ.ދާރީގެ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަޙްމަދު އަކްރަމް މުޙައްމަދު
ބަހާރީ/ ޏ.ފުވައްމުލައް
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތަކުން 1 ވަނަ ހޯދުން
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝަކީލާ
ހ.ރެވިމާގެ
1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް ފަޟީލް ނަޖީބު މުޙައްމަދު
ހުސްނުހީނާގެ/ ޏ.ފުވައްމުލައް
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

1997 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: