1994 ގައި ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުނައްވަރު
ސ. މީދޫ ޙަސަންކާރިގެ
ޕީ.އެޗް.ޑީ އަށް ލިޔުއްވި ތީސިސް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވުން
ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ލަޠީފް
މއ. ކިނބި
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ) ހޯއްދެވުން
ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުއްސައްތާރު ޔޫސުފް
ހ. އެއްގަމުގެއާގެ
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ) ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
ގ. އުފާ
އެންމެ ރަނގަޅު ޠާލިބަކަށް ހޮވިފައިވުން
އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ވަޙީދު
ހ. ވައިޖެހޭގެ
ބްލަންޑެލް ޕްރައިޒް ހާސިލުކުރެއްވުން
ކޯޕްރަލް އިބްރާހީމް ނަޢީމް
ވިލިނގިލީގެ/ސ. ހިތަދޫ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
މުޙަންމަދު ޒިޔާދު
މ. މުރަނގަވިލާ
ކޯހުން އެންމެމޮޅު ދަރިވަރަކަށް ހޮވުން
ޕްރައިވެޓް ޢަލީ ޝިފާޢު
ގ. ހުސްނޫގެ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހާސިލުކުރެއްވުން
އަލްފާޟިލް މަޢުރޫފް ޖަމީލް
މ. ދޫރެސް
ޑިޒައިން އެނަރޖީ އެފިޝަންސީ އެވޯޑް ލިބިވަޑައިގަތުން
އަލްފާޟިލް މޫސާ މުޙައްމަދު
އަނބުގަސްދޮށުގެ/ގދ. ނަޑެއްލާ
ރުކަށް އެރުމުގެ މުބާރާތުން އެއްވަނަ ހޯއްދެވުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

1994 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: