1990 ގައި ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޙަސަން
ހަނދުވަރުދޭގެ/ ރ.އަލިފުށި
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

1990 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: