2013 ގައި މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ފިރާޤު
ހއ.ތަކަންދޫ/ ފިޔާތޮށިގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ އެންމެ މަތީ ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު މުޢިއްޒު
މ. ދިމްޔާޠު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ އެންމެ މަތީ ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު އަދުހަމް ޢަބްދުﷲ
މއ.މާވެޔޮގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ އެންމެ މަތީ ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ މިޒްނާ މުހައްމަދު
މ.ހާފުސްވިލާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ އެންމެ މަތީ ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކުރެއްވުން
އަލްފާޟިލް ޢިރުފާން އަޙްމަދު
ހ.ފެންނާގެ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް އިދުރީސް އިސްމާޢީލް
މ. ދިއްގަރު /އަނީސާ މަންޒިލް
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ ވަދޫދާ އަޙްމަދު
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި/ ރަންނާޅި
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ ޝަކީލާ ޙާމިދު
ހއ. ކެލާ/ ބިޖިލީގެ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރަޝީދު
ށ.ފޯކައިދޫ/ ބަގީޗާގެ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ އަޙްމަދު ޢާސިމް
ހ.މަލާގާ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސިޔާޒް
ޅ.ނައިފަރު/ ނަސީމާ މަންޒިލް
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް ފަތުޙުﷲ އަޙްމަދު
ހއ. އިހަވަންދޫ/ މޫރިތިގެ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު މަތީން
ށ.ފޯކައިދޫ/ ޕެޓޫނިޔާ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ސަވްސަން އަޙްމަދު
މއ.ނީލުގެ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝަރުމާ
ހުޅުމާލެ މުރަކަ-7
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ ޝިފާ ތައުފީޤް
ގދ.ރަތަފަންދޫ/ އޯކިޑްމާގެ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް އަންވަރު އިބްރާހީމް
ބ.ތުޅާދޫ/ މަންޒިލް
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް ސުޢޫދު މުޙައްމަދުފުޅު
ހ.މާވަރުހުރާ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ ފަރީދާ މުޙައްމަދު
ދ.ކުޑަހުވަދޫ/ ފްލޯރާ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް މުހަންމަދު އަސީލް ޙަސަން
މ.އަރީކާ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައުރަޒަކުން ނުވަތަ މުބާރާތަކުން ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންކުރުމަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ނުވަތަ ޝަރަފު ހޯދުން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ފަޟީލް
މ.ކާވިޔާ
ބައިނަލްއަޤްވާމި މައުރަޒަކުން ނުވަތަ މުބާރާތަކުން ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންކުރުމަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ނުވަތަ ޝަރަފު ހޯދުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ އަޝްފާޤް
މއ.ދުނބުގެ
ބައިނަލްއަޤްވާމި މައުރަޒަކުން ނުވަތަ މުބާރާތަކުން ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންކުރުމަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ނުވަތަ ޝަރަފު ހޯދުން
ދިވެހި ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު
ބައިނަލްއަޤްވާމި މައުރަޒަކުން ނުވަތަ މުބާރާތަކުން ނުވަތަ މިނޫންވެސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންކުރުމަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ނުވަތަ ޝަރަފު ހޯދުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ތާރިޤް
އދ.މަހިބަދޫ/ ކަންމަތީގެ
ބައިނަލްއަޤްވާމި މައުރަޒަކުން ނުވަތަ މުބާރާތަކުން ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންކުރުމަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ނުވަތަ ޝަރަފު ހޯދުން
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޖީހާން ސަލީމް
މ.ހުރެންދޫ
މަސައްކަތްތެރިކަމާއި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން އާދަޔާ ޚިލާފު ކާމިޔާބީއެއް ހާސިލު ކުރުން
ޑައިބިޓީސް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
މަސައްކަތްތެރިކަމާއި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން އާދަޔާ ޚިލާފު ކާމިޔާބީއެއް ހާސިލު ކުރުން
ފިހާޅޮހި އައިލެންޑް ރިޒޯޓް
ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ފެންވަރަކަށް މަސައްކަތެއް ކުރުން ނުވަތަ އެއްޗެއް އުފެއްދުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2013 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތިވެރި ޢިއްޒަތް
ދިވެހި ދައުލަތުގެ މަތިވެރި ޢިއްޒަތް
ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޢިއްޒަތް
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: