އަލްފާޟިލް ފަޟީލް ނަޖީބު މުޙައްމަދު
ހުސްނުހީނާގެ/ ޏ.ފުވައްމުލައް

               އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ހަލްގައި، ސެޕްޓެންބަރު 1996 ން ސެޕްޓެންބަރު 1997 ށް ބޭއްވި، އިންޓަރނޭޝަނަލް ބިޒްނަސް ލޯ ކޯސް، ސަރުކާރުން ފޮނުވައިގެން ފުރިހަމަކުރެއްވުމުގައި ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.