އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝަކީލާ
ހ.ރެވިމާގެ

               ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ކާރލް ޑުއިސްބަރގްގެ ސެލްޝާފްޓްގައި ނޮވެންބަރު 1994 ން މޭ 1996 އަށް ބޭއްވި އިންސްޓްރަކްޓަރ އިން ދަ ހޮޓެލް އިންޑަސްޓްރީ ކޯސް، ސަރުކާރުން ފޮނުވައިގެން ފުރިހަމަކުރެއްވުމުގައި ކްލާހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.