އަޙްމަދު އަކްރަމް މުޙައްމަދު
ބަހާރީ/ ޏ.ފުވައްމުލައް

               މިސުރުގައި، ޖެނުއަރީ 1997 ން ފެބްރުއަރީ 1997 ށް ބޭއްވި ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތުގައި، ސަރުކާރުން ފޮނުވައިގެން، ބައިވެރިވި ގޮފިން 1 ވަނަ ހޯދާފައިވާތީ.