ސާޖެންޓް ޢަލިމަނިކު
މއ.ދާރީގެ

              ސަރުކާރުން ފޮނުވައިގެން، ޕާކިސްތާނުގެ އާމީ ސްކޫލް އޮފް މިޔުޒިކްގައި، މާޗް 1996 ން ސެޕްޓެމްބަރ 1996 ށް ފުރިހަމަކުރެއްވި ބޭންޑްސްމަން އެޑްވާންސްޑް ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވުން.