ޑޮކްޓަރ ޙަސަން ޙަމީދު
މ.ގިލްވެލްޕާކް

               އަމިއްލަ ގޮތުން ހޯއްދެވި ކޯހެއްގައި، 1994 ން 1997 ށް ނިއުޒީލެންޑުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވައިކަޓޯގައި، ކްރިޓިކަލް ތިންކިންގގެ ރޮނގުން، ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ.) ހޯއްދަވާފައިވާތީ.