ކެރަމް

     1998 ވަނަ އަހަރު ލަންޑަނުގައި ބޭއްވި ޗެމްޕިއަންސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކެރަމް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެ، އެ މުބާރާތުގެ 2 ވަނަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދާފައިވުން.

 

     -  އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ޢަބްދުލްފައްތާޙު  ގ. އެވަރޝައިން