ބެޑްމިންޓަން

     1998 ވަނަަ އަހަރު ރިޔޫނިއަން އައިލެންޑްސްގައި ބޭއްވި 5 ވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ބައިވެރިވި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމު، ރިހިމެޑެލް ހޯދާފައިވާތީ.

 

     ބެޑްމިންޓަން ޓީމުގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން:

     1.  އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޝަރަޠު (ކެޕްޓަން)     މއ.ކާމިނީއިރުމަތީގެ 

     2.  އަަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝަކީބު             ހ.ރުއްދޮށުގެ 

     3.  އަލްފާޟިލް ޙަސަން ރިޔާޟު              މ.ނީނާ

     4.  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރިޔާޟު              ގ.ގްރީންބާރޑް

     5.  އަލްފާޟިލް ޢަލީ ނަޞީރު ޢަބްދުﷲ           މ.ފެހިވިދުވަރުގެ 

     6.  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙަންމަދު (އެސިސްޓެންޓް ކޯޗް) މ.ސައިލާ

     7.  އަލްފާޟލް ޢަލީ ޢާމިރު     (މެނޭޖަރ)      މ.އާސްތާނާ