ފުޓްބޯޅަ

     1997 ވަނަ އަހަރު ނޭޕާލުގައި ބޭއްވި 1 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ރިހިމެޑެލް ހޯދާފައިވާތީ.

 

     ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން: 

     1.  އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ކެޕްޓަން) ހ.އަންދަރުސަވާ

     2.  އަލްފާޟިލް އާދަމް ޢަބްދުއްލަޠީފް       އަލިވާގެ/ ވ.ކެޔޮދޫ

     3.  އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު          މއ.ބިންމާވިލާ

     4.  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަޒްމޫން         ސްޓާރނެޓް/ ގދ.ތިނަދޫ

     5.  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޔާޒް          ހ.ޕާޑަންވިލާ

     6.  އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް       ވައިޖެހޭގެ/ ކ.ހުރާ

     7.  އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރަޝީދު           މޮހޮރީގެ/ ސ.ފޭދޫ

     8.  އަލްފާޟިލް އަސްލަމް ޢަބްދުއްރަޙީމް     އަލަމާގެ/ ތ.ވިލުފުށި

     9.  އަލްފާޟިލް އަޝްރަފް ލުޠުފީ         މއ.ބޮލިގެ

     10. އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު        ގުލްހަޒާރުގެ/ އއ.ތޮއްޑޫ

     11. އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޢާޞިފް       ހ.ހީނާގަސްދޮށުގެ 

     12. އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް މަޙްފޫޡު       މ.ޒިޔާރަތްދޮށުގެ

     13. އަލްފާޟިލް ޟިރުޣާމް ސަޢީދު        ގ.ދޮންފެހިގެ

     14. އަލްފާޟިލް މަޢްޞޫމް ޢަބްދުލްޣަފޫރު    ލަކީސްޓާރ/ ކ.ހުރާ 

     15. އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު އިޤްބާލު       މ.ވައިޓްސޭންޑްސް

     16. އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ނިޡާމް        ފީރޯޒުގެ/ އއ.ތޮއްޑޫ

     17. އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ނިހާން ނަޞީރު  ހ.ސޯފިޔާ

     18. އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝިހާމް            ހަނދުވަރީގެ/ ކ.ހުރާ

     19. އަލްފާޟިލް ޝާހު އިސްމާޢީލް        މ.ޖަވާހިރުވިލާ

     20. އަލްފާޟިލް އިސްޙާޤު ޢީސާ         ފެހިވިދުވަރުގެ/ ކ.ހުރާ

     21. އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފާއިޒު (މެނޭޖަރ)    މއ.މަނާގެ

     22. މިސްޓަރ ރޮމިއުލޯ އާރމަންޑޯ ކޯޓޭޒް ގޮންޒާލޭސް (ކޯޗް) ބޮލީވިއާ

     23. އަލްފާޟިލް ޢަލީ ނަސީމު (އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ)   މއ.ޕެރިސްގެ

     24. އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޝިޔާޒް (އެސިސްޓެންޓް ކޯޗް)  ހ.ކްއީން

     25. އަލްފާޟީލް އަޙްމަދު ޝަކީބު (މެޑިކަލް އެސިސްޓެންޓް) މއ.ފަރުދާބަގީޗާގެ

     26. އަލްފާޟިލް ޙަސަން ނިޒާރު އަޙްމަދު (އޮފިޝަލް) މއ.ކޮކްނެޓްހައުސް