ލާންސްކޯޕްރަލް މުޞްޠަފާ އަޙްމަދު
ކުދީނާގެ/ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި

               ސަރުކާރުން ފޮނުވައިގެން، ޕާކިސްތާނުގެ އާމީ ސްކޫލް އޮފް މިއުޒިކްގައި، މާރިޗު 1996 ން ޑިސެންބަރު 1997 ށް ބޭއްވި، މިލިޓަރީ ބޭންޑް ބިގިނަރސް ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.