ސާޖެންޓް އިސްމާޢީލް ނަޞީރު
މއ.ކާރނޭޝަންވިއު

               ސަރުކާރުން ފޮނުވައިގެން، މެލޭޝިޔާގެ ސްޓެމްފަރޑް ކޮލެޖުގައި އެޕްރީލް 1996 ން ޑިސެންބަރު 1997 ށް ބޭއްވި، އެސޯސިއޭޓް ޑިޕްލޯމާ އިން ކޮމްޕިއުޓިންގ އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސް ކޯހާއި، ހަޔަރ ޑިޕްލޯމާ އިން ކޮމްޕިއުޓިންގ އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސް ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.