ސާޖެންޓް އިބްރާހީމް ނަޢީމް
ހުވަނދުމާގެ/ ނ.ޅޮހި

               ސަރުކާރުން ފޮނުވައިގެން، ޕާކިސްތާނު އެއަރފޯސް ސްކޫލް އޮފް އޭރޯނޯޓިކްސްގައި، ނޮވެންބަރު 1996 ން ޖޫން 1998 ށް ބޭއްވި، އޭރޯޓެކްނީޝަން ޑިޕްލޯމާ ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.