އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް މަނިކު
މއ.ނާރިނގުގެ

               އޮސްޓްރޭލިއާގެ ދި ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ނިއުކާސްލްގައި، ޑިސެމްބަރ 1991 ން ޑިސެމްބަރ 1995 ށް ބޭއްވި، ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އިން ސައެންސް ކޯސް، ސަރުކާރުން ފޮނުވައިގެން ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމުގައި ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.