އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރިފާޢު
މ.ވޭވިންގލައިޓް

               އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޯލޮޖީ ޑާކާ ބަންގްލާދޭޝްގައި، ޑިސެމްބަރ 1994 ން ސެޕްޓެމްބަރ 1997 ށް ބޭއްވި، ހަޔަރ ޑިޕްލޯމާ އިން މެކޭނިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ/ ސްޕެޝަލައިޒޭޝަން އިން އޮޓޮމޯޓިވް ޓެކްނޯލޮޖީ ކޯސް، ސަރުކާރުން ފޮނުވައިގެން ފުރިހަމަކުރެއްވުމުގައި، ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.