އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާހިދު
މއ.ޗަނބޭލީމާގެ

               ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސައުތު އޮސްޓްރޭލިއާގައި ފެބުރުއަރީ 1992 ން، ޑިސެމްބަރ 1994 ށް ބޭއްވި، އެސޯސިއޭޓް ޑިޕްލޯމާ އިން ބިލްޓް އެންވަޔަރަންމަންޓް (ބިލްޑިންގ) ކޯސް، ސަރުކާރުން ފޮނުވައިގެން ފުރިހަމަކުރެއްވުމުގައި، ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައި، "އޮސްޓްރޭލިއަން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ބިލްޑިންގ ޕްރައިޒް" ހޯއްދަވާފައިވާތީ.