އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޞިރު (މައްލާ ނާޞިރު)
މއ. ރުއްކުރި

               އަޙްމަދު ނާޞިރު، ރާއްޖެއަށް މުދާ އެތެރެކޮށް، އެ މުދާ ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށްޓެވީ، 1984 ގައެވެ. ބާޒާރުގެ ފިހާރަތަކުން މުދާ ބައްލަވައިގަނެގެންނެވެ. މިހާރު ވިޔަފާރި ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ، އަމިއްލަ ބޯޓުފަހަރުގައި މުދާ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރައްވައިގެންނެވެ. މިގޮތުން މާލޭގައި 4 ފިހާރައެއްގައި ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވައެވެ.

              އަޙްމަދު ނާސިރުގެ ވިޔަފާރި، މިހާރު ބޯޓުފަހަރު ދުއްވުމާއި، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ހިންގުމުގެ ދާއިރާއަށް ފުޅާވެގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.