އަލްފާޟިލާ ހާޖަރާ އިބްރާހީމް
ގ. ނިއުސްޓަރ

               ލިޔުއްވި ފޮތުގެ ނަން: އަވަށްޓެރިންނަށް ހެޔޮކޮށްހިތުން

               އުމުރުފުރާ: 8 އަހަރާއި 12 އަހަރާ ދެމެދު