ލާންސްކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ޝާފީ
ފިނިފެންމާގެ/ތ.ގުރައިދޫ

               ޕާކިސްތާނު އާމީ ސްކޫލް އޮފް މިޔުޒިކުގައި މާރިޗު 1999 ން ޑިސެންބަރު 2000 އަށް ފުރިހަމަކުރެއްވި މިލިޓްރީ ބޭންޑް ބިގިނަރސް ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.