އަލްފާޟިލާ ފަޟީލާ ޔޫސުފް
ހ. ފިލްމީސައިޓް

               އިންޑިޔާގެ މުމްބާއީގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ޕޮޕިއުލޭޝަން ސައެންސަސްގައި ޖުލައި 1999 ން މެއި 2000 އަށް ހިންގި ޑިޕްލޯމާ އިން ޕޮޕިއުލޭޝަން ސްޓަޑީޒް ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.