އަލްފާޟިލް އާދަމް ޒުބައިރު
މ. ރާޒް

               ތައިލެންޑުގެ ސިވިލްއޭވިއޭޝަން ސެންޓަރުގައި ޖޫން 1998 ން ސެޕްޓެންބަރު 2000 އަށް ހިންގި އެއަރކްރާފްޓް މެއިންޓެނަންސް (އެއަރކްރާފްޓް މެއިންޓެނަންސް ޓެކްނީޝަން، ޓައިޕް II) ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައިފައިވާތީ.