އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ރިޔާޟާ
ގ. މާބިންހުރާ

               އިންޑިޔާގެ ކަލްކަތާގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓެޓިސްޓިކަލް އެޑިޔުކޭޝަން ސެންޓަރުގައި ޖޫން 2000 ން މާރިޗު 2001 އަށް ހިންގި ސްޓެޓިސްޓިކަލް ޓްރޭނިންގ ޑިޕްލޯމާ ކޯހުގެ  ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައިފައިވާތީ.