އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަންވަރު
ހަނދުވަރީގެ/ސ.ހިތަދޫ

               މެލޭޝިޔާގެ ބައިނަރީ ކޮލެޖުގައި ނޮވެންބަރު 1997 ން ޖަނަވަރީ 2000 އަށް ފުރިހަމަކުރެއްވި ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް (ބިޒިނެސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން) ކޯހުން އެންމެ ރަނގަޅު ދަރިވަރަކަށް ހޮވިފައިވާތީ.