އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާއިޒު
ބޯޅަކިންކިރިމާގެ/ސ.ހުޅުދޫ

               ތައިލެންޑުގެ މަހިޑޮލް ޔުނިވަރސިޓީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮލެޖުގައި ސެޕްޓެންބަަރު 1997ން ޖުލައި 2001 އަށް ހިންގި ބެޗްލަރ އޮފް ސައެންސް (ކޮމްޕިއުޓަރ ސައެންސް) ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 1ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.