އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒުބައިރު
މ. މޯނިންގވިލެޖް

               އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދަ ނޯޓިކަލް އިންސްޓިޓިއުޓުން، ޝިޕްމާސްޓަރ އޮފް ދަ އިއަރ ކަމުގެ މަގާމަށް 2003 ވަނަ އަހަރު ހޮވާފައިވާތީ.