ޕްރައިވެޓް ޢަލީ އިޝާމް
ގ. ޒަމާން

               ސަރުކާރުން ފޮނުވައިގެން، ޕާކިސްތާނުގެ އާމީ ސްކޫލް އޮފް މިޔުޒިކުގައި، މާރިޗު 2001 ން ޑިސެންބަރު 2002 ށް ފުރިހަމަކުރެއްވި ޑިޕްލޯމާ ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.