ލާންސްކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ޝާހު
ހ. ހިކަނދިގަސްދޮށުގެ

               ސަރުކާރުން ފޮނުވައިގެން، ޕާކިސްތާނުގެ އާމީ ސްކޫލް އޮފް މިޔުޒިކުގައި، މާޗް 2002 ން ޑިސެންބަރު 2002 ށް ފުރިހަމަކުރެއްވި ޑިޕްލޯމާ ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.