އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ހުޝާމް
ހ. ޝާޒު

               އިންޑިޔާގެ ހިންދުސްތާން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޯލޮޖީގައި، ޖުލައި 1997 ން އެޕްރީލް 1999 ށް ފުރިހަމަކުރެއްވި ޑިޕްލޯމާ އިން ޓެކްނޯލޮޖީ އިން އޯޓޯމޮބީލް އެންޖިނިއަރިންގ ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.