އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރަޝީދު
ގުލްބަކާގެ/ ބ.އޭދަފުށި

               އިންޑިިޔާގެ ނެޝަނަލް ފަރސްޓް ގްރޭޑް ކޮލެޖުގައި، ޖުލައި 1998 ން މޭ 2001 ށް ފުރިހަމަކުރެއްވި ބެޗްލަރ އޮފް ބިޒްނަސް މެނެޖްމަންޓް ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.