އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ނަވާޒު
ހ. މެލައިމް

               އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އީސްޓް ލަންޑަނުގައި، ސެޕްޓެންބަރު 1999 ން ޖޫން 2002 ށް ފުރިހަމަކުރެއްވި ބެޗްލަރ އޮފް ސައެންސް އިން ސަރވޭޔިންގ އެންޑް މެޕިންގ ސައެންސަސް ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައިފައިވާތީ.