އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ނާޒިޔާ
ހ. ބުރަކިގެ

               އޮސްޓްރޭލިޔާގެ މެކުއަރީ ޔުނިވަރސިޓީގައި، ޖޫން 1999 ން ޖުލައި 2002 ށް ފުރިހަމަކުރެއްވި  ބެޗްލަރ އޮފް ސައެންސް (ކެމިސްޓްރީ) ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.