އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ގުލީޝާން
މ. ވައިޓްބާރޑީ

               ޕާކިސްތާނުގެ ބަޤާއީ މެޑިކަލް ޔުނިވަރސިޓީގައި، 1997 ން 1999 ށް ފުރިހަމަކުރެެއްވި ބެޗްލަރ އޮފް ސައެންސް އިން މެެޑިކަލް ޓެކްނޯލޮޖީ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.