ޑޮކްޓަރ ޙަފްޞާ މުޙަންމަަދު
މ. ފިލާލިއާ

               ޕާކިސްތާނުގެ ބަޤާއީ މެޑިކަލް ޔުނިވަރސިޓީގައި، ޖަނަވަަރީ 1997 ން މެއި 2002 ށް ފުރިހަމަކުރެއްވި ބެޗްލަރ އޮފް މެޑިސިން އެންޑް ބެޗްލަރ އޮފް ސަރޖަރީ ކޯހުން އެންމެ ރަނގަޅު ދަރިވަރަކަށް ހޮވިފައިވާތީ.