އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު މަލިކާ އިބްރާހީމް
މއ. ހިތިލާގެ

               އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސައުތު ބޭންކް ޔުނިވަރސިޓީ، ލަންޑަނުގައި، ސެޕްޓެންބަަަރު 2000ން  އޮކްޓޫބަރު 2001 ށް ފުރިހަމަކުރެއްވި މާސްޓަރ އޮފް ސައެންސް (އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސް މެނެޖްމަންޓް) ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.