އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ސަޢީދު
ކުއްޅަވައްގެ/ ސ.ހިތަދޫ

               އޮސްޓްރޭލިޔާގެ މެކުއަރީ ޔުނިވަރސިޓީގައި، ޖުލައި 2000 ން ޖުލައި 2002 ށް ފުރިހަމަކުރެއްވި މާސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.