ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝިހާމް އާދަމް
ރަތްކެޔޮގެ/ ހއ.ކެލާ

               އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ލަންޑަނުގައި، ކުއޮންޓިޓެޓިވް ފިޝަރީޒް އެސެސްމަންޓް އެންޑް މެނެޖްމަންޓުގެ ރޮނގުން 2000 ވަނަ އަހަރު، ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ.) ހާސިލުކުރައްވާފައިވާތީ.