ޑޮކްޓަރ ޙަސަން ސަޢީދު
ދިއްގާގަސްދޮށުގެ/ ސ.ފޭދޫ

               އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ދަ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކްއީންސްލަންޑުގައި، ޤާނޫނީ ރޮނގުން 2003 ވަނަ އަހަރު، ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ.) ހާސިލުކުރައްވާފައިވާތީ.