އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ
މ.ވެންކޫވަރ

އުމުރުފުރާ:        8 އަހަރާއި 12 އަހަރާ ދެމެދު

ލިޔުއްވި ފޮތުގެ ނަން: ދޫނިތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ތެރެއިން ލަގަނާ ވާހަކަ