ޕްރައިވެޓް ޢަބްދުﷲ އިލްހާމް އިބްރާހީމް
ހިރިގާ/ޅ.ހިންނަވަަރު

               ސަރުކާރުން ފޮނުއްވައިގެން، ޕާކިސްތާނުގެ އާމީ ސްކޫލް އޮފް މިޔުޒިކުގައި މާޗް 2003 ން ޑިސެމްބަަަރު 2003 ށް ފުރިހަމަކުރެއްވި ޓްރަމްޕްޓަރ ޓްރޭނިންގ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.