ލާންސްކޯޕްރަލް ޢާދިލް ޖަމީލު
މއ.ނާރެސް

               ސަރުކާރުން ފޮނުއްވައިގެން، ޕާކިސްތާނުގެ އާމީ ސްކޫލް އޮފް މިޔުޒިކުގައި މާޗް 2003 ން ޑިސެމްބަރު 2003 ށް ފުރިހަމަކުރެއްވި ބިއުގްލަރ ޓްރޭނިންގ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.