ލާންސްކޯޕްރަލް މުޞްޠަފާ އަޙްމަދު
ކުދީނާގެ/ހދ.ކުޅުދުއްފުށި

               ސަރުކާރުން ފޮނުއްވައިގެން، ޕާކިސްތާނުގެ އާމީ ސްކޫލް އޮފް މިޔުޒިކުގައި މާޗް 2003 ން ޑިސެމްބަރ 2003 ށް ފުރިހަމަކުރެއްވި މިލިޓްރީ ބޭންޑް އެޑްވާންސް ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.