އަލްފާޟިލް އިސްޙާޤު ޢަބްދުﷲ
މ.މުރަނގަވިލާ

                ތައިލެންޑުގެ ސިވިލްއޭވިއޭޝަން ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރުގައި އޮކްޓޫބަރު 2000 ން ސެޕްޓެންބަރު 2002 ށް ފުރިހަމަކުރެއްވި ކޮމިއުނިކޭޝަން މެއިންޓެނަންސް ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.